ช่างทำขนมอุนางิพาย

ช่างทำขนมอุนางิพาย

ช่างทำขนมอุนางิพาย

ช่างทำขนมอุนางิพาย

ขนมอุนางิพายได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วทั้งญี่ปุ่นนับตั้งแต่เริ่มออกจำหน่ายในปี ค.ศ. 1961 เหตุผลหลักที่ขนมอุนางิพายเป็นขนมยอดนิยมคือฝีมือของช่างทำขนมอุนางิพายหรือที่เรียกว่า "โฉะคุนิน" ในตอนนี้มีช่างทำขนมอุนางิพายประมาณ 50 คนที่ได้รับการถ่ายทอดวิธีและมีทักษะการทำขนมอุนางิพาย
เพื่อการรักษาคุณภาพอันดีเยี่ยมเอาไว้ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ช่างทำขนมอุนางิพายต้องมีทักษะในการชั่งตวงสัดส่วนของวัตถุดิบแต่ละชนิด ปรับแรงกดของไม้นวด และควบคุมอุณหภูมิของเตาอบในทุกเช้า โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก ความชื้น และสภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิด

การจะใช้เทคนิคเหล่านั้นได้อย่างเชี่ยวชาญต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปี
ขนมอุนางิพายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาอย่างยาวนานนั้นเป็นผลมาจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งและความเป็นมืออาชีพจากการสั่งสมประสบการณ์ของช่างทำขนมอุนางิพาย

ระบบการเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำขนมอุนางิพาย

ระดับ 4 (ชิฮัง)
สุดยอดช่างทำขนมอุนางิพาย มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกชุนคะโด

ระดับ 3 (โซเกะ)
สามารถปฏิบัติงานและสอนงานตั้งแต่การจัดเตรียมไปจนถึงขั้นตอนการอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ช่างทำขนมอุนางิพายคนอื่น

ระดับ 3 (โซเกะ)

ระดับ 2 (ฮันชิ)
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความรักและภาคภูมิใจในฐานะช่างทำขนมอุนางิพาย

ระดับ 2 (ฮันชิ)

ระดับ 1 (เรนชิ)
มีความตระหนักตนว่าเป็นช่างทำขนมอุนางิพาย มีความรู้เบื้องต้น มีความพยายามในการรักษาคุณภาพของขนมอุนางิพาย

ระบบการเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำขนมอุนางิพาย

Challenging
“Human Resource Development”

\ Unagipie Artisan's /Mastering System has begun

ระบบการเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำขนมอุนางิพายมีขึ้นในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งแบ่งช่างทำขนมอุนางิพายออกเป็น 4 ระดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความรักและความมุ่งมั่นในการทำขนมอุนางิพาย
การจะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้นั้นต้องได้รับการประเมินจากช่างทาขนมคนอื่นด้วย ดังนั้นการจะเป็นช่างทาขนมอุนางิพายจึงไม่ได้แค่เพียงเป็นผู้ที่มีเทคนิคความสามารถสูงเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความมุ่งมั่นอีกด้วย
ปัจจุบันมีช่างทาขนมอุนางิพายระดับโซเกะ 3 คน ถ้าหาก 1 ใน 3 คนมีความเหมาะสม จะได้รับเลือกให้เลื่อนขึ้นสูงระดับชิฮัง